Gopal Krishna Goswami
A Spiritual & Inspirational Speaker

GKG Books

Conversations with the Saint
Conversations with the Saint

1,250star

View
Caksuh Dana (Eng)
Caksuh Dana (Eng)

150star

View
Your Insignificant Servant
Your Insignificant Servant

300star

View
Shravanam Mangalam
Shravanam Mangalam

175star

View
Sadhu Sanga (Hindi) Paper Back
Sadhu Sanga (Hindi) Paper Back

225star

View
Prashnottar Goshthi (Hindi) Paper Back
Prashnottar Goshthi (Hindi) Paper Back

150star

View
Divine Instructions
Divine Instructions

100star

View
Surrender: The Most Auspicious Decision
Surrender: The Most Auspicious Decision

400star

View
Sarasya Sangrah
Sarasya Sangrah

350star

View
Gyaan Ki Tarange (Hindi) Paper Back
Gyaan Ki Tarange (Hindi) Paper Back

150star

View
Bhakti – The Most Valuable Asset
Bhakti – The Most Valuable Asset

400star

View
Divya Upadesh (Hindi) Paper Back
Divya Upadesh (Hindi) Paper Back

85star

View
Waves of Wisdom
Waves of Wisdom

175star

View
Freedom by Surrender
Freedom by Surrender

250star

View
Divine Vision
Divine Vision

300star

View
Prabhupada Priya – Jana (English) Hard Bound
Prabhupada Priya – Jana (English) Hard Bound

5,500star

View
Sri Krishna- Vaastavik Sukh ke Ashrayasthal (Hindi) Paper Back
Sri Krishna- Vaastavik Sukh ke Ashrayasthal (Hindi) Paper Back

150star

View
Jivan Ki Purnta (Hindi) Paper Back
Jivan Ki Purnta (Hindi) Paper Back

150star

View
Krishna Chintan (Hindi) Paper Back
Krishna Chintan (Hindi) Paper Back

150star

View
Qualities of A Devotee
Qualities of A Devotee

350star

View
The Highest Reality of Spiritual Life
The Highest Reality of Spiritual Life

300star

View
Beauty of the Soul
Beauty of the Soul

175star

View
Sadhva Sadhu Bhushna (Hindi) Paper Back
Sadhva Sadhu Bhushna (Hindi) Paper Back

175star

View
Awakening of the Soul
Awakening of the Soul

350star

View
The Greatest Treasure
The Greatest Treasure

300star

View
Sadhu Sanga – The Birth Place of Bhakti
Sadhu Sanga – The Birth Place of Bhakti

400star

View
The Purpose of Life
The Purpose of Life

300star

View
Prashnottar Goshti
Prashnottar Goshti

250star

View
Krishna Chintan (Eng)
Krishna Chintan (Eng)

175star

View
krpa Bindu (English) Paper Back
krpa Bindu (English) Paper Back

150star

View
Krsna-The Source of Happiness
Krsna-The Source of Happiness

300star

View
Krpa Bindu (Hindi) Paper Back
Krpa Bindu (Hindi) Paper Back

150star

View
Sharnagati Ke Dwara Swatantrata (Hindi) Paper Back
Sharnagati Ke Dwara Swatantrata (Hindi) Paper Back

150star

View
Jivan ni Purnta (Gujarati) Paper Back
Jivan ni Purnta (Gujarati) Paper Back

150star

View
The Purpose Of Life (Maksad-e- Zindagi) (Urdu) Paper Back
The Purpose Of Life (Maksad-e- Zindagi) (Urdu) Paper Back

300star

View
The Purpose Of Life (Jivanachi Purnta) (Marathi) Paper Back
The Purpose Of Life (Jivanachi Purnta) (Marathi) Paper Back

150star

View
The Purpose Of Life (Chinese) Paper Back
The Purpose Of Life (Chinese) Paper Back

250star

View
Freedom By Surrender (Russian) Paper Back
Freedom By Surrender (Russian) Paper Back

250star

View
Sadhu Sanga (Russian) Paper Back
Sadhu Sanga (Russian) Paper Back

350star

View
Qualities Of Devotees (Russian) Paper Back
Qualities Of Devotees (Russian) Paper Back

350star

View
The Purpose Of Life (Russian) Paper Back
The Purpose Of Life (Russian) Paper Back

250star

View